Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Hanfi na radnom mjestu Voditelja Odjela za kadrovske poslove (m/ž)

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 53/12) Hanfa objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje na radnom mjestu

 Voditelja Odjela za kadrovske poslove (m/ž), Ured glavnog tajnika

1 izvršitelj/ica

Glavni poslovi Odjela:

 • unapređivanje i administriranje organizacijskog ustroja i opisa poslova
 • organizacija i raspisivanje natječaja za zapošljavanje i provođenje selekcije kandidata, uz kreiranje i održavanje baze kandidata
 • provođenje, organizacija, i evidencija svih kadrovskih poslova koji se odnose na radnopravni status zaposlenika, napredovanje i izvršenje planova iz područja upravljanja ljudskim resursima
 • izrada i kontinuirano unaprjeđenje sustava edukacije zaposlenika u suradnji s drugim ustrojbenim jedinicama
 • organizacija i održavanje edukacije zaposlenika i organizacija prijave za sudjelovanje na stručnim usavršavanjima, konferencijama i sl.
 • kreiranje sustava praćenja razvoja kompetencija zaposlenika, analiza stupnja razvijenosti kompetencija zaposlenika te dizajniranje i provođenje treninga
 • izrada i kontinuirano unaprjeđenje sustava praćenja radne uspješnosti zaposlenika
 • izrada internih akta i procedura kojima se reguliraju standardi rada i postupanja u Odjelu i Hanfi

Zadaci voditelja:

 • poslovi iz domene Odjela, uključivo planiranje, organiziranje, provedba, delegiranje, praćenje, izvješćivanje i unaprjeđivanje
 • rukovođenje djelatnicima Odjela
 • pripremanje i provedba odluka Upravnog vijeća i Glavnog tajnika iz domene Odjela

Uvjeti:

 • najmanje pet godina radnog staža na poslovima u području ljudskih resursa
 • visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na osobnom računalu

Što nudimo:

 • kontinuirano stručno usavršavanje
 • rad na neodređeno vrijeme

Zainteresirani kandidati pisanu ponudu i životopis trebaju dostaviti putem linka najkasnije do 17. travnja 2018. godine. Prije zapošljavanja odabrani kandidat će biti obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/18-02/05
UR.BROJ: 326-01-220-224-18-1
Zagreb, 3. travnja 2018.