Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje na radnom mjestu Referent u pisarnici (m/ž) u Odjelu za opće i administrativne poslove

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje na radnom mjestu

Referent u pisarnici (m/ž)
 u Odjelu za opće i administrativne poslove, Ured Glavnog tajnika

1 izvršitelj/ica

 

Opis poslova:

 • poslovi prijema i evidentiranja pošte, razvrstavanja i dostavljanje iste ustrojbenim jedinicama, odnosno zaposlenicima
 • obavljanje poslova otpreme pošte
 • vođenje upisnika predmeta upravnog postupka, urudžbenog zapisnika i ostale evidencije uredskog poslovanja
 • skeniranje dokumenata
 • obavljanje poslova pismohrane u skladu s propisima o uredskom poslovanju
 • vođenje evidencije i očevidnika sukladno propisima
 • sudjelovanje u postupku arhiviranja i izlučivanja građe
 • suradnja s djelatnicima Državnog arhiva vezano za preuzimanje i zbrinjavanje arhivske i registraturne građe
 • praćenje zakona i ostalih propisa iz djelokruga poslova radnog mjesta

Uvjeti:

 • najmanje 2 godine radnog staža na poslovima u pisarnici
 • poznavanje propisa iz područja uredskog poslovanja i općeg upravnog postupka
 • položen stručni ispit za djelatnike u pismohranama
 • srednja stručna sprema
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • osnove engleskog jezika

Prednost:

 • aktivno znanje engleskog jezika

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti životopis putem linka najkasnije do 18. travnja 2018. godine. Prije zapošljavanja odabrani kandidat će biti obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/18-02/06
UR.BROJ: 326-01-220-224-18-1
Zagreb, 11. travnja 2018