ESMA objavila dokument za javnu raspravu u vezi s prijedlogom regulatornih tehničkih standarda u skladu s novom Uredbom o prospektu

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) objavilo je 15. prosinca 2017. dokument za javnu raspravu u vezi s prijedlogom regulatornih tehničkih standarda u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (nova Uredba o prospektu) koja je stupila na snagu 20. srpnja 2017.

Dokument za javnu raspravu odnosi se na prijedlog regulatornih tehničkih standarda u odnosu na:

  • sadržaj i oblik predstavljanja ključnih financijskih informacija u sažetku prospekta
  • određivanje podataka koje su nadležna tijela država članica obvezna dostavljati ESMA-i radi razvrstavanja prospekata u mehanizmu pohrane kao i načina kojima se osigurava da takvi podaci, uključujući ISIN vrijednosnih papira i LEI izdavatelja, ponuditelja i jamca, budu strojno čitljivi
  • razradu odredbi o oglašavanju u pogledu prospekata u svezi s javnom ponudom i/ili uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište
  • utvrđivanje situacija u kojima je zbog određenog značajnog novog čimbenika, bitne pogreške ili bitne netočnosti u pogledu informacija iz prospekta potrebno objaviti dopunu prospekta
  • razradu zahtjeva u pogledu objave prospekta.

Dokument za javnu raspravu i obrazac za dostavu komentara dostupni su na mrežnim stranicama ESMA-e.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da ESMA-i dostave mišljenje o prijedlogu regulatornih tehničkih standarda ESMA-e zaključno do 9. ožujka 2018., kao posljednjeg dana zaprimanja mišljenja zainteresiranih strana.

Zainteresirane strane koje žele sudjelovati u javnoj raspravi putem Hanfe mogu do 16. veljače 2018. svoje komentare i prijedloge u vezi s prethodno navedenim dokumentima dostaviti Hanfi putem e-mail adrese: capital.markets@hanfa.hr.

Nakon provedene javne rasprave, ESMA je prijedlog regulatornih tehničkih standarda u pogledu navedenih područja obvezna dostaviti Europskoj komisiji do 21. srpnja 2018.