EIOPA objavila godišnju analizu upotrebe mjera dugoročnih garancija (LTG) i mjera rizika vlasničkih vrijednosnih papira

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) je dana 21. prosinca 2017. podnijelo Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije i Europskoj komisiji svoje godišnje Izvješće 2017 o mjerama dugoročnih garancija (LTG) i mjerama rizika vlasničkih vrijednosnih papira.

Za razliku od prošlogodišnjeg izvješća za 2016., ovo drugo po redu izvješće analiziralo je utjecaj mjera na financijsko stanje svih društava za osiguranje i društava za reosiguranje na Europskom gospodarskom području. Analize uključuju utjecaj ekstrapolacije bezrizičnih kamatnih stopa i mehanizma simetrične prilagodbe na trošak rizika vlasničkih vrijednosnih papira.

Rezultati analize pokazuju, slično kao i u prošlogodišnjoj analizi, da je uporaba većine mjera široko rasprostranjena. 783 društva za osiguranje ili reosiguranje iz 23 države s ukupno 73% udjela na europskom tržištu koristi barem jednu od slijedećih neobveznih mjera: prilagodbu za uravnoteženje, prilagodbu za volatilnost, prijelazne mjere vezane uz bezrizične kamatne stope, prijelazne mjere vezane uz tehničke pričuve ili podmodul rizika vlasničkih vrijednosnih papira utemeljenog na trajanju. Prilagodba za volatilnost i prijelazne mjere vezane uz tehničke pričuve su posebno široko rasprostranjene.

Prosječni omjer potrebnog solventnog kapitala (SCR ratio) društava koja koriste neku od neobveznih mjera iznosi 217% te bi se umanjio na razinu od 148% u slučaju da se te mjere prestanu koristiti, što potvrđuje njihovu važnost za financijsko stanje društava za osiguranje i društava za reosiguranje.

EIOPA je također ispitala i percepciju zainteresiranih strana u vezi značajnosti, razumljivosti, potpunosti i usporedivosti informacija o mjerama objavljenih od strane društava za osiguranje i društava za reosiguranje. Rezultati ispitivanja stavljaju naglasak na važnost transparentnosti o uporabi i utjecaju mjera, kao i njihovu preferenciju za objavom dodatnih informacija.

Godišnje Izvješće 2017. o mjerama dugoročnih garancija i mjerama rizika vlasničkih vrijednosnih papira dostupno je ovdje.