Zakoni i drugi propisi te opće smjernice

Nacionalni zakoni i drugi propisi te opće smjernice

Zakon o osiguranju

Pravilnici prema Zakonu o osiguranju (NN, br. 30/15)
 1. Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje (NN, br. 78/16)
 2. Pravilnik o dodatnim zahtjevima za mala društva za osiguranje( NN br.72/16)
 3. Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (NN, br. 37/16)
 4. Uputa za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
 5. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju (NN, br. 37/16)
 6. Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 23/16 i 27/16)
 7. Pravilnik o statističkim standardima - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 23/16 i 27/16)
 8. Pravilnik o sadržaju programa planiranog reosiguranja - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 23/16 i 27/16)
 9. Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju (NN, br. 16/16)
 10. Pravilnik o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju (NN, br. 16/16)
 11. Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 13/16)
 12. Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 10/16, 42/17 i 59/17)
 13. Pravilnik o detaljnim pravilima i kriterijima poštivanja osobne okolnosti spola (NN, br. 10/16)
 14. Pravilnik o dokumentaciji za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (NN, br. 7/16)
 15. Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (NN, br. 7/16)
 16. Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje (NN, br. 7/16)
 17. Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (NN, br. 7/16)
 18. Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (NN, br. 7/16)
 19. Pravilnik o drugim uslugama koje može pružati društvo za zastupanje u osiguranju (NN, br. 7/16)
 20. Pravilnik o dodatnim poslovima koje može obavljati društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju (NN, br. 7/16)
 21. Pravilnik o tehničkim i organizacijskim uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila (NN, br. 7/16)
 22. Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (NN, br. 7/16)
 23. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za prijenos odnosno preuzimanje portfelja osiguranja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (NN, br. 7/16)
 24. Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu prilagodbe za volatilnost na relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa u izračunu najbolje procjene (NN, br. 133/15)
 25. Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu prijelazne mjere za relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa (NN, br. 133/15)
 26. Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu umanjenja iz prijelaznih mjera na tehničke pričuve (NN, br. 133/15)
Pravilnici prema Zakonu o osiguranju (NN, br. 151/05, 87/08, 82/09, 54/13 i 94/14)
 1. Uputa za primjenu kontnog plana za društva za osiguranje i društva za reosiguranje - neslužbeni pročišćeni tekst
Smjernice
 1. Smjernice za primjereno upravljanje rizicima informacijskih sustava subjekata nadzora
 2. Smjernice za provedbu revizije informacijskog sustava subjekata nadzora od strane revizorskih društava
Preporuke
 1. Preporuke o sadržaju i dostavi dokumenta s ključnim informacijama za životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja
Mišljenja
 1. Mišljenje Agencije o članku 151. Zakona o osiguranju
 2. Mišljenje Agencije o članku 147. Zakona o osiguranju
 3. Mišljenje Agencije o članku 233. Zakona o osiguranju
 4. Mišljenje kojim se izvan snage stavlja Mišljenje Agencije od 31. srpnja 2006. godine o članku 233. Zakona o osiguranju
 5. Mišljenje o isplati provizije zastupniku u osiguranju
 6. Mišljenje o primjeni odredbe članka 129. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
 7. Mišljenje o primjeni odredbe članka 233. stavka 2. Zakona o osiguranju (NN, br. 151/05, 87/08, 82/09 i 54/13)
 8. Mišljenje o primjeni odredbi članka 130. i 140. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
 9. Mišljenje o upotrebi tablica smrtnosti u izračunu matematičke pričuve
 10. Mišljenje o primjeni članka 20. stavka 2. Zakona o osiguranju
 11. Mišljenje o izračunu dopunskog kapitala uključivanjem drugih stavaka sukladno članku 96. stavku 3. Zakona o osiguranju

Napomena: Navedena mišljenja donesena su u skladu sa Zakonom o osiguranju (NN, br. 151/05, 87/08, 82/09, 54/13 i 94/14).

Povratak na vrh

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 151/05, 36/09, 75/09, 76/13 i 152/14)

 1. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN, br. 151/05)
 2. Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (NN, br. 36/09)
 3. Zakon o dopuni Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (NN, br. 75/09)
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (NN, br. 76/13)
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (NN, br. 152/14)
Pravilnici
 1. Pravilnik o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br 139/06 i 20/14)
Mišljenja
 1. Mišljenje kojim se Mišljenje o zakonitom postupanju prilikom sklapanja ugovora o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti od 14. travnja 2011. usklađuje sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (NN, br. 76/13)
 2. Mišljenje o zakonitom postupanju prilikom sklapanja ugovora o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti

Povratak na vrh

Zakonodavstvo Europske unije

Delegirane uredbe

 1. Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 оd 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (Tekst značajan za EGP)

Provedbene uredbe

 1. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2452 od 2. prosinca 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima, formatima i predlošcima za izvješće o solventnosti i financijskom stanju u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 2. Provedbena uredba komisije (EU) 2016/1630 od 9. rujna 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima za primjenu prijelazne mjere za podmodul rizika vlasničkih vrijednosnih papira u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Solventnost II) (Tekst značajan za EGP)
 3. Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1800 od 11. listopada 2016 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s dodjelom procjena kreditnih rizika vanjskih institucija za procjenu kreditnog rizika do objektivnog razmjera stupnja kreditne kvalitete u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 4. Provedbena uredba komisije (EU) o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja:
 5. Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1469 оd 11. kolovoza 2017. o utvrđivanju standardiziranog formata dokumenta s informacijama o proizvodu osiguranja (Tekst značajan za EGP)
 6. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2451 od 2. prosinca 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima i strukturom za objavu određenih informacija nadzornih tijela u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 7. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2450 od 2. prosinca 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima za podnošenje informacija nadzornim tijelima u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (tekst značajan za EGP)
 8. Provedbena uredba komisije (EU) 2015/2017 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s faktorima prilagodbe za izračun potrebnog kapitala za valutni rizik za valute vezane uz euro u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 9. Provedbena uredba komisije (EU) 2015/2016 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s dioničkim indeksom za simetričnu prilagodbu standardnog kapitalnog zahtjeva za vlasničke vrijednosne papire u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 10. Provedbena uredba komisije (EU) 2015/2015 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o postupcima za procjene vanjskih procjena kreditnog rizika u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 11. Provedbena uredba komisije (EU) 2015/2014 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o postupcima i predlošcima za podnošenje informacija nadzorniku grupe i za razmjenu informacija među nadzornim tijelima u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 12. Provedbena uredba komisije (EU) 2015/2013 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardnim odstupanjima u pogledu sustava izjednačavanja zdravstvenih rizika u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 13. Provedbena uredba komisije (EU) 2015/2012 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima za odluke o određivanju, izračunu i uklanjanju kapitalnih dodataka u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 14. Provedbena uredba komisije (EU) 2015/2011 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s popisima regionalnih i lokalnih tijela vlasti koje se u pogledu izloženosti tretiraju kao izloženosti središnjoj državi u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 15. Provedbena uredba komisije (EU) 2015/500 оd 24. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima koje treba slijediti pri izdavanju odobrenja nadzornih tijela za primjenu uravnotežene prilagodbe u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 16. Provedbena uredba komisije (EU) 2015/499 оd 24. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima koji se koriste za izdavanje odobrenja nadzornih tijela za uporabu stavki pomoćnih vlastitih sredstava u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 17. Provedbena uredba komisije (EU) 2015/498 оd 24. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupkom izdavanja odobrenja nadzornih tijela za uporabu parametara specifičnih za određeno društvo u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 18. Provedbena uredba komisije (EU) 2015/462 оd 19. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o postupcima za odobrenje nadzornih tijela za uspostavu subjekata posebne namjene, za suradnju i razmjenu informacija među nadzornim tijelima u pogledu subjekata posebne namjene te za utvrđivanje formata i obrazaca za informacije o kojima subjekti posebne namjene trebaju izvješćivati u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 19. Provedbena uredba komisije (EU) 2015/461 оd 19. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupkom donošenja zajedničke odluke o zahtjevu za izdavanje odobrenja za upotrebu unutarnjeg modela grupe u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 20. Provedbena uredba komisije (EU) 2015/460 оd 19. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupkom za izdavanje odobrenja za unutarnji model u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)

Upakirani investicijski proizvodi za male ulagatelje i investicijski proizvod osiguranja (PRIIP)

 1. Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (Tekst značajan za EGP)

 

Dokumenti EIOPA-e

Solventnost II
 1. Smjernice o nadzoru podružnica društava za osiguranje iz trećih zemalja
 2. Smjernice o izvješćivanju za potrebe financijske stabilnosti
 3. Smjernice o produljenju razdoblja oporavka u iznimnim nepovoljnim situacijama
 4. Smjernice o razmjeni informacija na sustavnoj bazi unutar kolegija
 5. Smjernice o provedbi mjera o dugoročnim jamstvima
 6. Smjernice o metodama za određivanja udjela na tržištu radi izvješćivanja
 7. Smjernice o izvješćivanju i javnoj objavi
 8. Smjernice o priznavanju i vrednovanju imovine i obveza osim tehničkih pričuva
 9. Smjernice o sustavu upravljanja
 10. Smjernice o procjeni vlastitih rizika i solventnosti
 11. Smjernice o pomoćnim vlastitim sredstvima
 12. Smjernice o primjeni pasivnih ugovora o reosiguranju na podmodul preuzetog rizika neživotnog osiguranja
 13. Smjernice o primjeni modula preuzetog rizika životnog osiguranja
 14. Smjernice o riziku osnove
 15. Smjernice o razvrstavanju vlastitih sredstava
 16. Smjernice o ugovornim ograničenjima
 17. Smjernice za solventnost grupe
 18. Smjernice o podmodulu rizika katastrofe zdravstvenog osiguranja
 19. Smjernice o pristupu odnosnih izloženosti
 20. Smjernice za operativno funkcioniranje kolegija
 21. Smjernice o namjenskim fondovima
 22. Smjernice za postupak nadzornog pregleda
 23. Smjernice o sposobnosti tehničkih pričuva i odgođenih poreza da pokriju gubitke
 24. Smjernice za metodologiju procjena istovjetnosti koje provode nacionalna nadzorna tijela temeljem Direktive Solventnost II
 25. Smjernice o postupanju prema izloženosti tržišnom riziku i riziku neispunjenja obveza druge ugovorne strane u standardnoj formuli
 26. Smjernice o uporabi unutarnjih modela
 27. Smjernice o postupanju prema povezanim društvima, uključujući sudjelujuće udjele
 28. Smjernice o parametrima specifičnima za društvo
 29. Smjernica o vrednovanju tehničkih pričuva
Pripremna faza za Solventnost II
 1. Smjernice za anticipativnu procjenu vlastitih rizika društva (utemeljenu na načelima ORSA-e)
 2. Smjernice o sustavu upravljanja
 3. Smjernice za podnošenje informacija nacionalnim nadležnim tijelima (Podsmjernice 15 i 19 nisu trenutno primjenjive za Republiku Hrvatsku)
Ostale smjernice i dokumenti
 1. Smjernice za olakšavanje učinkovitog  dijaloga između nadležnih tijela koja nadziru osiguravajuća društva i ovlaštenih revizora i revizorskih kuća koja provode zakonsku reviziju tih poduzeća
 2. Pripremne smjernice o sustavima nadzora i upravljanja proizvodima od strane društava za osiguranje i distributera osiguranja
 3. Smjernice o uporabi identifikacijske oznake pravne osobe (LEI)
 4. Zajedničke smjernice o konvergenciji nadzornih praksi koje se odnose na dosljednost sporazuma o nadzornoj suradnji za financijske konglomerate
 5. Smjernice za postupanje s pritužbama od strane posrednika u osiguranju
 6. Guidelines on Complaints-Handling by Insurance Undertakings

Napomena: Smjernice, Pitanja i odgovori, Mišljenja kao i drugi dokumenti, obavijesti i priopćenja koje je objavila EIOPA dostupni su na EIOPA-inoj internetskoj stranici www.eiopa.europa.eu.

Povratak na vrh