64. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 29. rujna 2017. održana je 64. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se Ivani Đerek daje odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave društva BNP Paribas Cardif osiguranje dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Ivana Lučića 2/a, OIB 85371438696, za mandat u trajanju od dana imenovanja do 31. prosinca 2018. godine
  2. Rješenje kojim se Ružici Adamović daje odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave društva Hrvatsko kreditno osiguranje d.d., Zagreb, Bednjanska 14, OIB 46406681143, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina od dana imenovanja
  3. Rješenje kojim se društvu CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB 26187994862, daje odobrenje za neposredno stjecanje kvalificiranog udjela u iznosu od preko 50% u glasačkim pravima i temeljnom kapitalu društva BNP Paribas Cardif osiguranje dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Ivana Lučića 2/a, OIB 85371438696; i društvu ADRIS GRUPA dioničko društvo za upravljanje i ulaganje, Rovinj (Grad Rovinj - Rovigno), Vladimira Nazora 1, OIB 82023167977, daje odobrenje za posredno stjecanje kvalificiranog udjela u iznosu od preko 50% u glasačkim pravima i temeljnom kapitalu društva BNP Paribas Cardif osiguranje dioničko društvo za osiguranje
  4. Rješenje kojim se Republici Hrvatskoj i Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, obje zastupane po zakonskom zastupniku Centru za restrukturiranje i prodaju, Ulica Ivana Lučića 6, Zagreb, daje odobrenje za zajedničko posredno stjecanje kvalificiranog udjela u iznosu od preko 30% u glasačkim pravima i temeljnom kapitalu društva BNP Paribas Cardif osiguranje dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Ivana Lučića 2/a, OIB 85371438696
  5. Rješenje kojim se Ljilji Vasilj-Starčić daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva HOK-OSIGURANJE d.d., Zagreb, Capraška ulica 6, OIB 00432869176, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina počevši od dana 16. listopada 2017. godine