61. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 22. rujna 2017. održana je 61. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se Ivici Putici daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave investicijskog društva AGRAM BROKERI d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74, OIB: 14665174376, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine, koji počinje teći od dana imenovanja
  2. Privremeno rješenje kojim se Almi Mekić Ćerdić daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva ERSTE FACTORING d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB: 10194059689, na mandat koji je zatražen u trajanju od 3 (tri) godine
  3. Privremeno rješenje kojim se Andrijanu Jelaviću daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva ERSTE FACTORING d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB: 10194059689, na mandat koji je zatražen u trajanju od 3 (tri) godine
  4. Rješenje kojim se društvu PRVI FAKTOR d.o.o. u likvidaciji, Zagreb, Hektorovićeva 2, OIB: 63278028623, ukida odobrenje za obavljanje poslova faktoringa izdano Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 973-03/15-01/14, URBROJ: 326-01-550-552-15-15 od 20. studenog 2015. godine
  5. Rješenje kojim se društvu BASLA d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Sesvete, Nazora Vladimira 32, OIB 44487531126, daje odobrenje za pripajanje društva BAHOR SESVETE d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Sesvete, Karlovačka 1, OIB 81720885234
  6. Rješenje kojim se Ivani Rožmanić, osnivaču obrta AZ Iv Star, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, IVANA ROŽMANIĆ, DARUVAR, STJEPANA RADIĆA 17, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju