60. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 15. rujna 2017. održana je 60. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Miroslava Jurišića, za obavljanje funkcije člana uprave društva Erste Asset Management d.o.o., Ivana Lučića 2A, Zagreb, OIB: 685752873963, za razdoblje od 3 (tri) godine, počevši od 14. prosinca 2017. godine
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Kaya Müllera, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, na mandat u trajanju od četiri (4) godine počev od 21. rujna 2017. godine
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Christopha Pleina, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, na mandat u trajanju od četiri (4) godine počev od 21. rujna 2017. godine
  4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Mirelu Mihin Raguž, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, na mandat u trajanju od četiri (4) godine počev od 21. rujna 2017. godine
  5. Rješenje kojim je društvu MEGAKOP ZASTUPANJE d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Florijana Andrašeca 8, OIB 98866557789, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 4. ožujka 2010. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-02/10-37/11, URBROJ: 326-112-10-2
  6. Rješenje kojim se Kristini Bobek, osnivaču obrta obrta PREMIUM, obrt za zastupanje u osiguranju, Kristina Bobek, Varaždin, Zagrebačka 38, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  7. Rješenje kojim se Igoru Kužatku, osnivaču obrta I.K., OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. IGOR KUŽATKO, ZAGREB, I. PETRUŠEVEC, 3. ODVOJAK 33, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  8. Rješenje kojim se Tamari Rendić daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Zagreb, Slovenska ulica 24, OIB 52848403362, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina, od 4. listopada 2017. do 4. listopada 2022. godine