19. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 24. ožujka 2017. održana je 19. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se društvu Raiffeisen Invest d.o.o., Petrinjska 59, Zagreb, OIB: 81769224349, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje UCITS fondom Raiffeisen Flexi Cash, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila predmetnog UCITS fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb; i odobrenje za ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine UCITS fonda Raiffeisen Flexi Cash u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka i Sjedinjene Američke Države
  2. Rješenje kojim se društvu CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, OIB: 28282983081, izdaje odobrenje za rad CGS Alpha otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom; suglasnost na Pravila Fonda i suglasnost na izbor Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, za obavljanje poslova depozitara za Fond
  3. Rješenje kojim se društvu CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, OIB: 28282983081, izdaje odobrenje za rad CGS Beta otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom, suglasnost na Pravila CGS Fonda i suglasnost na izbor Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, za obavljanje poslova depozitara za Fond
  4. Rješenje kojim se društvu CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, OIB: 28282983081, izdaje odobrenje za rad CGS Gamma otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom, suglasnost na Pravila Fonda i suglasnost na izbor Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, za obavljanje poslova depozitara za Fond
  5. Rješenje kojim se društvu OTP banka d.d., Ulica Domovinskog rata 3, Zadar, MBS: 060000531, OIB: 52508873833, izdaje prethodna suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu SG Leasing d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, MBS: 080634712, OIB: 08745792574, u visini od 100% udjela u kapitalu
  6. Rješenje kojim se Luki Matkoviću i Slavici Mandek daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva FORTIS FACTORING d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 3, OIB: 19787621150, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina; Anti Božiću suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u visini 93% temeljnog kapitala društva FORTIS FACTORING d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 3, OIB: 19787621150; i društvu FORTIS FACTORING d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 3, OIB: 19787621150, izdaje odobrenje za obavljanje poslova faktoringa
  7. Rješenje kojim se ukida rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 28. prosinca 2006. UP/I 453-06/06-03/218, URBROJ: 326-112-06-3, kojim je društvo PERICA-AGENT OSIGURANJA d.o.o. zastupanje u osiguranju, Đakovo, Kralja Tomislava 6/a, OIB 86961368380, dobilo dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  8. Rješenje kojim je društvu DEFIGO društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Zvečajska 17, OIB 07006319763, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 24. listopada 2014. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-02/14-37/60, URBROJ: 326-01-660-663-14-2
  9. Tehnička uputa za izradu i dostavu obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. Stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012