Administrativne pristojbe i naknade

Temeljem odredbe članka 20. stavka 1. alineja 2. i 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), Upravno vijeće Hanfe donosi Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hanfi

Izračun i visina naknada te način i izvršenje naplate naknada od imovine i prihoda subjekata nadzora Hanfe definirani su Pravilnikom o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Obveznici plaćanja naknada su subjekti nadzora - sve pravne i fizičke osobe koje se bave pružanjem financijskih usluga, savjetovanjem na financijskom tržištu, prodajom, zastupanjem, posredovanjem ili upravljanjem imovinom korisnika financijskih usluga.

  1. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2017. godinu (NN, br. 121/16)
  2. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 136/15, 36/16 i 75/16)
  3. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 151/14 i 69/15)
  4. Odluka kojom se obveznici plaćanja naknada iz članka 2. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu oslobađaju plaćanja dijela naknada za određena razdoblja u 2015. godini

Obveze plaćanja naknada prema odredbama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu (NN, br. 151/14 i 69/15), a koje obveze dospijevaju do 31. prosinca 2015. godine, izvršit će se sukladno odredbama istog Pravilnika.

Detaljne upute za uplatu naknada preuzmite u dokumentu:


Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hanfe

Vrsta i visina naknada i administrativnih pristojbi Hanfe za pružanje usluga iz nadležnosti i djelokruga Hanfe definirane su Pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obveznici plaćanja naknada i administrativnih pristojbi su pravne i fizičke osobe iz članka 15. točke 2. i 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga te sve ostale pravne i fizičke osobe koje se obraćaju Hanfi sa zahtjevom za poduzimanje radnji iz djelokruga i nadležnosti Agencije ili putem nadležnih nadzornih tijela država članica dostavljaju obavijest Agenciji o pružanju usluga u Republici Hrvatskoj.

  1. Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 3/17)
  2. Odluka kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 10/14, 16/14 i 48/14)

Detaljne upute za uplatu naknada i aministrativnih pristojbi preuzmite u dokumentu: