U Službenom listu EU objavljene Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/105 i izmjene Delegirane uredbe (EU) br. 148/2013, sve u vezi s tehničkim standardima Uredbe (EU) br. 684/2012 (EMIR) o izvještavanju trgovinskih repozitorija o OTC transakcijama s izvedenicama

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa), temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN br. 140/05 i 12/12), dana 14. veljače 2017. daje sljedeće

Priopćenje za javnost

Hanfa obavještava da su 21. siječnja 2017. u Službenom listu EU objavljene:

  • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/105 оd 19. listopada 2016. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješća o trgovanju trgovinskim repozitorijima u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju (dalje: ITS 1247/2012);
  • DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/104 od 19. listopada 2016. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 148/2013 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju u vezi s regulatornim tehničkim standardima za minimalne podatke koje je potrebno dostavljati trgovinskim repozitorijima (dalje: RTS 148/2013).

Navedene uredbe dostupne su ovdje:

Između ostalog, izmjenama ITS-a 1247/2012 za dodatne se dvije godine produljuje rok za „backloading“, odnosno rok do kojeg se „stare“ OTC transakcije izvedenicama koje nisu bile obuhvaćene inicijalnom obvezom prijave transakcija trgovinskom repozitorijima (početak primjene 14.2.2014) moraju prijaviti trgovinskim repozitorijima. Radi se o transakcijama/ugovorima koji nisu bili važeći na datum početka izvješćivanja, i to:

  • ugovori o izvedenicama sklopljeni prije 16. kolovoza 2012. i koji su još bili važeći na dan 16. kolovoza 2012.,
  • ugovori o izvedenicama sklopljeni na dan 16. kolovoza 2012. ili kasnije.

Izmjenama ITS-a 1247/2012 i RTS-a 148/2013 se u Level 2 propis ugrađuje i niz rješenja za praktične probleme koji su se pojavili nakon početka primjene obveze izvještavanja (radi se o rješenjima koja su već bila propisana kroz EMIR Q&A dokument, a sada ista čine dio direktno primjenjive uredbe, što bi trebalo doprinijeti pravnoj sigurnosti), te u tom smislu mijenja i izgled i sadržaj izvještajnih polja. Izmjene ITS-a 1247/2012 i RTS-a 148/2013 stupile su na snagu 20-tog dana od dana objave u Službenom listu EU, a počinju se primjenjivati od 1. studenoga 2017. godine.