Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Hanfi

Hanfa je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 53/12) Hanfa objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Hanfi na radnom mjestu u Uredu za odnose s javnošću i drugim institucijama:

Specijalist za odnose s javnošću (m/ž)

1 izvršitelj/ica

Opis poslova:

 • izrada i provođenje strategije i plana upravljanja odnosima s javnošću
 • suradnja i razvoj odnosa s medijima te odgovaranje na novinarske upite i upite javnosti
 • aktivnosti vezane uz edukaciju i informiranje javnosti o djelokrugu i nadležnosti Hanfe
 • osmišljavanje, provedba i koordinacija poslova vezanih uz financijsku pismenost i zaštitu potrošača u dijelu koji se odnosi na djelokrug i nadležnost Hanfe
 • predlaganje i organizacija medijskih nastupa i sudjelovanja na stručnim skupovima Upravnog vijeća i drugih zaposlenika Hanfe
 • priprema i organizacija različitih javnih događanja
 • koordinacija izrade ili izrada mišljenja, prezentacija, komentara, upitnika i drugih materijala
 • koordinacija i organizacija kontakata i suradnje s domaćim, inozemnim i međunarodnim institucijama i organizacijama, nadzornim i regulatornim tijelima i sl.
 • prikupljanje i obrada statističkih i drugih podataka potrebnih za izradu redovitih i ad hoc internih i eksternih izvještaja i prezentacija te javna objava izvještaja
 • održavanje i unapređivanje sadržaja web stranice
 • upravljanje kriznim komuniciranjem po potrebi

Uvjeti:

 • najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima vezanima za odnose s javnošću ili novinarstvo
 • dobro poznavanje specifičnih načina rada tiskovnih, radijskih, televizijskih i digitalnih medija
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • izvrsne prezentacijske i komunikacijske vještine
 • informatička pismenost

Prednosti:

 • poznavanje financijskih institucija i obilježja financijskih usluga s naglaskom na nebankarski sektor

Što nudimo:

 • rad na zanimljivim projektima
 • profesionalni razvoj i kontinuirano stručno usavršavanje
 • rad na neodređeno vrijeme

Zainteresirani kandidati pisanu ponudu i životopis s dokazom ispunjavanja uvjeta (stručna sprema, radno iskustvo, potvrde i certifikati ako ih posjeduju) trebaju dostaviti putem linka najkasnije do 2. ožujka 2017. godine. Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/17-02/01
UR.BROJ: 326-01-220-224-17-1
Zagreb, 16. veljače 2017.