Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN, br. 44/16)

Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 16/13 i 143/14), prestao važiti dana 19. svibnja 2016.

Mišljenja

 1. Mišljenje o ulaganju imovine UCITS fondova u udjele i dionice investicijskih fondova
 2. Mišljenje o primjeni odredbe članka 63. stavka 3. i članka 200. stavka 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Povratak na vrh

Pravilnici

 1. Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN, br. 3/17)
 2. Pravilnik o udjelima UCITS fonda (NN, br. 3/17)
 3. Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda (NN, br. 110/16)
 4. Pravilnik o obavještavanju kod trgovanja udjelima UCITS fondova u drugoj državi članici (NN, br. 108/16)
 5. Pravilnik o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom (NN, br. 108/16)
 6. Pravilnik o glavnim i napajajućim UCITS fondovima (NN, br. 108/16)
 7. Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda (NN, br. 102/2016)
 8. Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (NN, br. 69/16)
 9. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima (NN, br. 39/16)
 10. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda (NN, 39/16)
 11. Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima (NN, br. 151/14)
 12. Pravilnik o postupku naknade štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu (NN, br. 100/13)
 13. Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela UCITS fonda  - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 100/13 i 26/15)
 14. Pravilnik o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 93/13 i 140/14)
 15. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja  registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova (NN, br. 90/13)
 16. Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad  i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima (NN, br. 90/13)
 17. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje UCITS fondovima(NN, br. 90/13)
 18. Pravilnik o likvidaciji i prestanku UCITS fondova(NN, br. 90/13)
 19. Pravilnik o organizacijskih zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 85/13, 31/14, 26/15 i 44/16)

Povratak na vrh

Smjernice

 1. Smjernice za primjereno upravljanje rizicima informacijskih sustava subjekata nadzora
 2. Smjernice za provedbu revizije informacijskog sustava subjekata nadzora od strane revizorskih društava

Povratak na vrh

Usvojena EU regulativa

 1. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/438 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o obvezama depozitara (Tekst značajan za EGP)
 2. Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP)
 3. Uredba Komisije (EU) br. 583/2010 od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ključnim informacijama za ulagatelje i uvjetima koje je potrebno ispuniti prilikom dostavljanja ključnih informacija ulagateljima ili prospekta na trajnom mediju koji nije papir ili putem internetske stranice (Tekst značajan za EGP)
 4. Uredba Komisije (EU) br. 584/2010 od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi oblika i sadržaja standardne obavijesti i potvrde UCITS-a, korištenja elektroničke komunikacije između nadležnih tijela za potrebe obavješćivanja i postupaka izravnog nadzora i istražnih radnji i razmjene informacija između nadležnih tijela (Tekst značajan za EGP)

Povratak na vrh

Dokumenti ESMA-e

Smjernice

 1. Smjernice o politici nagrađivanja u skladu s Direktivom o subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS)
 2. Smjernice o investicijskim fondovima čijim se dionicama trguje na burzi (ETF-ovima) i drugim pitanjima u vezi s UCITS fondovima
 3. Smjernice o mjerenju rizika i izračunu ukupne izloženosti za određene vrste strukturiranih UCITS fondova
 4. Guidelines on repo arrangements for UCITS funds
 5. CESR Guidelines - Selection and presentation of performance scenarios in the Key Investor Information document (KII) for structured UCITS
 6. CESR Guidelines - Transition from the Simplified Prospectus to the Key Investor Information document
 7. CESR Guidelines - CESR’s guide to clear language and layout for the Key Investor Information document
 8. CESR Guidelines - CESR’s template for the Key Investor Information document
 9. Smjernice CESR-a o mjerenju rizika i izračunu ukupne izloženosti i rizika druge ugovorne strane za UCITS-e
 10. CESR Guidelines - CESR’s guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document
 11. CESR Guidelines - CESR's guidelines on the methodology for calculation of the ongoing charges figure in the Key Investor Information Document
 12. CESR Guidelines - CESR's guidelines on a common definition of European Money Market Funds
 13. Smjernice CESR-a o načelima upravljanja rizicima za UCITS
 14. Smjernice CESR-a o prihvatljivoj imovini za ulaganje UCITS-a
 15. CESR Guidelines - CESR's guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS, The classification of hedge fund indices as financial indices

Pitanja i odgovori

 1. Questions and Answers - Application of the UCITS Directive

Mišljenja

 1. Opinion on share classes of UCITS
 2. Opinion on impact of EMIR on UCITS Directive
 3. Opinion on Article 50(2)(a) of the UCITS Directive

Ostali dokumenti

 1. Statement - Supervisory work on potential closet index tracking

Napomena: Smjernice, Pitanja i odgovori, Mišljenja kao i drugi dokumenti, obavijesti i priopćenja koje je objavila ESMA dostupni su na ESMA-inoj internetskoj stranici www.esma.europa.eu.

Povratak na vrh